prawa autorskie

Przeniesienie praw autorskich a licencja – na czym polegają różnice?

Zapewne każdy z nas wie, że w Internecie znajduje się mnóstwo zasobów. Mowa tutaj zarówno o elementach graficznych, tekstowych, audio-wizualnych, jak i dźwiękowych. Najczęściej stanowią one należącą do kogoś własność intelektualną. Wiąże się to z tym, nie można wykorzystywać ich na własny użytek, o czym w sposób jasny i rzeczowy mówią prawa autorskie. W Internecie znajduje się także wiele zasobów, które są udostępnione do użytku publicznego. Oznacza to, że zdjęcia znajdujące się w darmowych bankach zdjęć, można bez problemu wykorzystywać do różnych działań, w zależności od potrzeb. Bardzo często niestety zdarza się tak, że zamiast szukać źródeł darmowych utworów, pobierane są te stanowiące cudzą własność. Wówczas za sprawą osób, które zorientują się, że coś jest nie tak, rozwija się hejt w Internecie. Czy jest zatem jakiś sposób, który pozwala nam na legalne korzystanie z cudzych dzieł? Do takiego działania uprawnia nas licencja. Prawa autorskie wciąż jednak należą do twórcy, jednak osoba, posiadająca licencję może zgodnie z prawem korzystać z utworu. Zastanawiacie się, czym różni się przeniesienie praw autorskich majątkowych od licencji? W poniższym tekście udzielimy odpowiedzi na to pytanie. Zapraszamy do lektury!

Przeniesienie autorskich praw majątkowych – czym właściwie jest?

Na mocy umowy przenoszącej autorskie prawa majątkowe, jest możliwe przekazanie osobie trzeciej prawa do dysponowania oraz pobierania korzyści majątkowych poprzez wykorzystywanie dzieła stworzonego przez twórcę. Niezwykle istotny jest fakt, dotyczący czasu trwania takiej umowy. Autorskie prawa majątkowe mogą zostać przekazane innym osobom wyłącznie na czas określony. Jeśli czas trwania umowy się zakończy, prawa do utwory automatycznie wracają do osoby, która wykreowała dzieło. Przeniesienie  autorskich praw majątkowych wciąż uprawnia autora do kontrolowania sposobu wykorzystywania, należącego do niego utworu. Kolejną istotną rzeczą jaką należy wiedzieć jest to, że autorskie prawa majątkowe są dziedziczone. Oznacza to, że po śmierci twórcy, prawa te przechodzą na jego potomków, jednakże wyłącznie na czas do 70 lat po śmierci autora. Przez ten czas najbliżsi twórcy, mogą dysponować wykreowanym przez niego dziełem.

Prawo autorskie w Internecie – wszystko, co powinieneś o nim wiedzieć! – Przeczytaj nasz artykuł!

Wypłacenie wynagrodzenia twórcy – czy jest konieczne?

Nie każdy wie, że umowa przenosząca autorskie prawa majątkowe może mieć charakter odpłatny bądź darmowy. Jeśli jednak w umowie nie został zawarty zapis uprawniający do nieodpłatnego przeniesienia praw do utworu, wówczas konieczne będzie wypłacenie należności pieniężnej twórcy. W przypadku, w którym wysokość wynagrodzenia dla twórcy nie została wskazana w umowie, powinna być ona adekwatna do zakresu prawa powierzonego osobie, na którą przenoszone są prawa do utworu z uwzględnieniem korzyści jakie utwór przyniesie tejże osobie.

Sposób rozliczenia się z autorem może być także oparty na ekonomicznych efektach korzystania lub udostępniania twórczości. W praktyce, oznacza to, że na mocy przeniesienia autorskich praw majątkowych, rozporządzać dziełem może osoba, która je otrzymała, jednakże honorarium twórcy będzie uzależnione od osiągniętych za sprawą dzieła zysków.

Jak powinna wyglądać umowa przenosząca autorskie prawa majątkowe?

Zawarcie umowy przenoszącej autorskie prawa majątkowe powinno mieć formę pisemną. Bardzo ważne jest to, aby na piśmie znalazły się odręczne podpisy zarówno osoby udostępniającej prawa do utworu, jak i tej, która je otrzymuje. Jeśli nie zastosujemy się to tego wymogu, umowa z twórcą będzie nieważna, a co za tym idzie, nie otrzymamy praw do korzystania z utworu. Wzór umowy, możemy znaleźć chociażby w Internecie. Jeśli jednak uważamy, że lepiej, aby sporządził ją fachowiec, udajmy się do radcy prawnego, który przygotuje dla nas odpowiednio skonstruowane pismo.

Chcesz wiedzieć, czy warto korzystać z usług biura rachunkościowego? Odpowiedź znajdziesz na porady-prawne48.pl!

W jakim stopniu można korzystać z utworu na mocy tej umowy?

Bardzo ważne jest, aby w podpisywanej umowie znajdował się zapis określający sposoby korzystania z utworu. Powinny być one wyszczególnione w sposób jasny i rzeczowy. Istotną kwestię będzie stanowił także fragment, określający wysokość wynagrodzenia dla autora za zyski otrzymane z różnych pól eksploatacji. Jeśli taka informacja nie zostanie uwzględniona w umowie, wówczas twórca będzie mógł rościć prawa do wypłacenia mu honorarium, za zyski otrzymane z różnych sposobów korzystania z dzieła. Warto także wiedzieć, że twórca ma prawo do całościowego lub tylko częściowego przeniesienia autorskich praw majątkowych na inną osobę. Niezależnie od tego, czy umowa uprawnia do korzystania z dzieła w całości bądź częściowo, osoba która podpisuje takie pismo, nie może wprowadzać do utworu żadnych zmian. Takie prawo posiada jedynie twórca!

Umowa licencyjna – co to takiego?

Na mocy umowy licencyjnej nie mogą zostać przekazane autorskie prawa majątkowe. Licencje uprawniają osobę, która je nabędzie jedynie do korzystania z utworu zgodnie z zasadami uwzględnionymi w piśmie. Twórca nie traci możliwości dysponowania dziełem. Oznacza to, że może przekazywać licencje do jednego dzieła większej ilości osób (wyjątkiem jest podpisanie umowy licencyjnej wyłącznej, na mocy której osoba nabywająca taką licencję jest jedyną osobą, która może użytkować wykreowane przez autora dzieło). Co warto wiedzieć o umowach licencyjnych? Przeczytasz o tym w kolejnych akapitach!

W jaki sposób licencja uprawnia nas do korzystania z utworu?

Niezwykle istotną kwestią, jaka powinna być zawarta w umowie licencyjnej jest określenie sposobu korzystania z twórczości opracowanej przez autora. Pola eksploatacji powinny być wyszczególnione, podobnie jak miało to miejsce w umowie o przeniesienie autorskich praw majątkowych. Odradza się stosowanie zapisu „zezwala się na korzystanie z utworu na wszystkich polach eksploatacji”. Taka adnotacja jest niejasna i niekonkretna. W sytuacji, w której autor sprzeciwiłby się sposobowi korzystania z utworu, w sądzie byłby przegrany, ponieważ zapis dotyczący pól eksploatacji jest zbyt ogólny. Z tego też względu konieczne jest wyszczególnienie każdego sposobu użytkowania utworu, w sposób jasny i rzeczowy, tak aby informacje zawarte w umowie nie budziły żadnych wątpliwości u każdej ze stron.

Jak długo ważna jest umowa licencyjna i gdzie obowiązuje?

W umowie licencyjnej powinien znaleźć się zapis określający czas jej obowiązywania. umowa licencyjna, jest umową uprawniającą do korzystania z cudzej twórczości jedynie przez pewien okres czasu. Warto więc wiedzieć, że w sytuacji, w której czas trwania licencji, nie zostanie wskazany w piśmie, nie będzie to oznaczało, że licencjobiorca może korzystać z dzieła przez czas bliżej nieokreślony. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, licencja otrzymuje automatyczny czas trwania, czyli 5 lat. Oczywiście możliwe jest przekazanie osobie trzeciej licencji na dłuższy okres czasu niż ten wyżej wymieniony, jednakże wówczas taka informacja powinna zostać uwzględniona w umowie.

Rodzaje licencji – jakie wyróżniamy?

Sporządzając umowę licencyjną, niezwykle istotną kwestię stanowi określenie jaki będzie miała ona typ. Najczęściej brane pod uwagę są umowy licencyjne wyłączne bądź niewyłączne. Ta pierwsza uprawnia do korzystania z utworu tylko jedną osobę. Na mocy tej drugiej, twórca może udostępniać prawo do korzystania z dzieła także innym osobom. Istnieje jeszcze jeden rodzaj licencji, zwany sublicencją. Pozwala ona na udzielanie licencji osobom trzecim przez licencjobiorcę. Na takie działanie musi jednak wyrazić zgodę licencjodawca.

Jaką formę powinna mieć umowa licencyjna?

Podobnie jak w przypadku umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych, umowa licencyjna także powinna mieć formę pisemną, zwłaszcza ta wyłączna. Nie zastosowanie się do tego wymagania może sprawić, że licencja będzie nieważna w świetle prawa. Udzielenie licencji niewyłącznej może odbyć się bez sporządzania umowy pisemnej. Warto jednak rozważyć podpisanie umowy w tradycyjnej formie, gdyż w razie posługiwania się przez licencjobiorcę utworem w sposób niewłaściwy, licencjodawca będzie posiadała odpowiedni dokument, który pomoże mu wygrać spór sądowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *